Generator not księgowych na 40 euro – gdzie go znaleźć?

Chcesz skorzystać z bezpłatnego generatora not księgowych? Skieruj się na tę stronę.

Przedsiębiorcy na pewnym etapie swojej działalności zazwyczaj napotykają kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za przesłane im faktury w określonym terminie. Niecałe dziesięć lat temu stanowiło to spory problem dla przedsiębiorców. Szczęśliwie począwszy od 2013 roku w razie wystąpienia zwłoki w opłacaniu należności prawo polskie umożliwia wystawianie spóźnionym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku także na 100 i 70 euro.

Kiedy można wystawiać noty księgowe na 40 – bądź więcej – euro?

Zgodnie z artykułami ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel jest uprawniony do domagania się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej kompensaty zależy od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. W sytuacji, gdy należności są mniejsze niż 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu wyższym niż ta kwota, ale nie większym niż 50 000 zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 r. jest natomiast uprawniony do wystawienia notę na 70 euro, a kiedy wysokość niezapłaconej należności przewyższa 50 000 zł – notę na 100 euro. Co ważne, notę księgową można przekazać dłużnikowi od razu po wystąpieniu zwłoki w spłacie, w dodatku bez wymogu wcześniejszego upomnienia o przekroczeniu terminu. Powinno się jednakże uwzględnić czy wystawienie kontrahentowi błyskawicznie noty księgowej na 40 (bądź więcej) euro nie zburzy utrzymywanych nierzadko przez lata dobrych relacji partnerskich. Przecież przyczyną poślizgu w przelaniu należności może być jednorazowe przeoczenie lub chwilowe kłopoty z wypłacalnością dłużnika, a nie jego umyślne działanie. Dlatego właśnie, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych etapów działań upominawczych.

Sprawdź bezpłatny generator not księgowych

Kiedy przedsiębiorca ostatecznie podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, jak przepisowo należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem obowiązujące normy prawne mówią o nocie w euro. Informację o tym ustawodawca zawarł we wspomnianym wyżej dokumencie – kwotę rekompensaty w PLN oblicza się na bazie uśrednionego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin opłaty za świadczenie pieniężne.

Zainteresowanym polecamy skorzystanie z generatora not księgowych, udostępnionego bezpłatnie na stronie Flobo – autorskiej aplikacji automatyzującej obsługę należności, która wyposażona jest też w wszechstronny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]