Likwidacja polisolokaty – jak odzyskać pieniądze?

Głównie 8-10 lat temu, w rzadszych przypadkach również i dzisiaj, wiele ludzi otwierało i nadal otwiera polisolokaty. Produkt ten w swojej ofercie miały lub mają towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Allianz, Axa i wiele innych), banki (np. Deutsche Bank, Getin Bank) oraz pośrednicy finansowi (Open Finance). Z uwagi na fakt, iż posiadanie polisolokaty wiąże się z przeróżnego typu opłatami: wstępną, likwidacyjną, za zarządzanie środkami, natomiast brakuje gwarancji wypłaty wkładu po zakończeniu umowy, rośnie ilość postępowań dotyczących odzyskania kosztów likwidacyjnych i pieniędzy z polisolokat.

Likwidacja polisolokaty – jakie mogą być następstwa?

Polisolokata – w wielkim skrócie i według najprostszej definicji – to kombinacja lokaty oszczędnościowo-inwestycyjnej z ubezpieczeniem na życie i dożycie. W polisolokacie podział wpłacanych środków nie jest równy – znaczna ich część przekazana jest na ryzykowne inwestycje. Zapisy w umowie wiążącej z bankiem czy ubezpieczycielem są przeważnie niekorzystne. W razie nieudanej inwestycji, opłatami jest obarczona tylko jedna strona – klient.
Składki na polisolokatę trzeba wnosić z częstotliwością określoną w umowie, przykładowo co miesiąc, 3 miesiące, pół roku lub rok. Częstą praktyką instytucji oferujących polisolokaty jest zasada, iż w razie braku wpłaty, np. przez okres 3 kolejnych miesięcy, polisolokata jest likwidowana, a klient odbiera niewielką część z funduszu, jaki do tego okresu zdołał uzbierać.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Okres obowiązywania umowy o polisolokatę to kilka do nawet kilkudziesięciu lat, dlatego niejednokrotnie właściciele polisolokaty decydują się na jej zlikwidowanie przed upływem jej trwania. Po podjęciu tej decyzji od właściciela zostaje pobrana opłata likwidacyjna – może ona sięgać nawet kwoty równej środków zebranych dotychczas na polisolokacie. W przypadkach likwidacji polisolokaty dobrze jest zatem skorzystać z profesjonalnej pomocy – na rynku usług prawniczych funkcjonują kancelarie doświadczone w prowadzeniu postępowań, takich jak odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat i likwidacja polisolokat.